Priešgaisrinė techninė komisija - kas tai?

Priešgaisrinė techninė komisija - kas tai?

Priešgaisrinė techninė komisija (toliau, komisija), kitaip rizikos valdymo grupė, yra gamybinės paskirties objekte, kuriame nuolat dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, sudaryta kompetentingų darbuotojų grupė, kuri kontroliuoja objekto priešgaisrinę būklę bei užtikrina priešgairinės saugos reikalavimų vykdymą. Kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose priešgaisrinės techninės komisijos funkcijoms atlikti turi būti paskirtas atsakingas asmuo.

Komisiją sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina objekto vadovas. Komisijos narių skaičių nustato objekto vadovas, atsižvelgdamas į objekto gamybos mastą, gamybos pavojingumą bei darbuotojų skaičių. Skiriant komisijos narius, turi būti atsižvelgta į skiramų į šią komisiją technines žinias bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Šioje komisijoje turi būti visų gamybos cechų atstovai. Komisijos nariai turi būti gerai susipažinę su objekto veiklai naudojamų statinių, technologinių procesų, gamybos įrenginių, žaliavų ir produkcijos pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu charakteristikomis. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kuriuo skiriamas vienas iš Komisijos narių.

Komisija kontroliuoja, kaip objekte laikomasi nustatyto priešgaisrinio režimo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Jie taip pat instruktuoja, moko ir atestuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais. Viena iš užduočių yra rengti objekto ir atskirų gamybos cechų priešgaisrinės saugos instrukcijas. Objekte, kuriame dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių, komisija parengia darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir jiems išmokti rengia pratybas objekte. Komisija užtikrina, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai būtų laiku vykdomi. Komisija taip pat organizuoja objekte esančios automatinės ir autonominės gaisro gesinimo sistemos (įrenginių), priešdūminės vėdinimo sistemos (įrangos), vidaus vandentiekio sistemos, automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos (įrenginių) bei kitų gaisrinės automatikos įrenginių ir gaisro gesinimo priemonių patikrinimus ir juos įforminti patikrinimo aktais bei imtis priemonių pastebėtiems gedimams šalinti. Komisija užtikrina šildymo ir vėdinimo, elektros, apsaugos nuo žaibo įrenginiūų prie-iūrą, organizuoja pastebėtą pavojingų šių įrenginių gedimų šalinimą.

Visais atvejais, komisija objekto vadovą informuoja apie objekto, atskirų gamybos cechų priešgaisrinę būklę, priešgaisrinio režimo pažeidimus, siūlo objekto priešgaisrinės saugos užtikrinimo priemones.

Komisijos nariai turi teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą asmenims, pažeidusiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jie taip pat gali dalyvauti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą (išskyrus valstybinę priešgaisrinę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus).

Plačiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214208

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9CBB77180BFE/asr