Prekių pirkimo-pardavimo ir naudojimosi elektronine savitarnos sistema taisyklės 

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas 

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine elektronine parduotuve e-nova.lt ir savitarnos svetaine savitarna.e-nova.lt (toliau – ENOVA ir savitarna.ENOVA) pagrindines sąlygas. ENOVA ir savitarna.ENOVA tvarko ir administruoja susijusi įmonė (toliau – ENOVA ir savitarna.ENOVA svetainės valdytojas arba valdytojas): 

UAB „Sabelija“, kurios juridinio asmens kodas 240887380, registracijos adresas Rūtų g. 4/Alyvų g.2, Klaipėda, LT-91208, Lietuva. 

1.2. Aiškumo dėlei, sąvoka „ENOVA“ ir “savitarna.ENOVA” šiose Naudojimosi taisyklėse reiškia visus 1.1 punkte nurodytus, internetinius puslapius kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai. 

1.3. Pardavėjas – ENOVA – UAB UAB „Sabelija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 240887380, buveinės registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2, Klaipėda, LT-91208, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT408873811, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. 

1.4. Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis ar asmuo, ketinantis įsigyti iš ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka. 

1.5. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Svetainės valdytojo. Taisyklės paaiškina, kaip naudotis ENOVA ir savitarna.ENOVA. Naudodamiesi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, Jūs įsipareigojate laikytis Taisyklių. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Jums reikšmingus veiksmus. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, o jei esate prisiregistravęs – ištrinkite savo registraciją. 

1.6. Naudojimasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, įskaitant, bet neapsiribojant ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA prekių/ produktų pirkimą, informacijos skaitymą, peržiūrą, dalyvavimą ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA renginiuose, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą. 

1.7. Dalis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA teikiamų Paslaugų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra nurodytos ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA šiose taisyklėse, taip pat konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apima visas

Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apima tik tas Paslaugas, už kurias mokamas užmokestis. 

1.8. Svetainės valdytojas vienašališkai gali keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo bet kokia forma ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA svetainėje. Jeigu Jūs po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojatės ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir ištrinti savo registraciją. 

2. Bendrosios sąlygos 

2.1. Vartotojai ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA gali peržūrėti, ieškoti, išsaugoti su prekėmis ir paslaugomis susijusią informaciją, dalyvauti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA organizuojamuose renginiuose, (toliau – Turinys) pirkti pageidaujamas prekes ar paslaugas bei naudotis kitomis Paslaugomis. 

2.2. Vartotojai ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA gali naudotis tik profesiniais ir (ar) asmeniniais tikslais, ENOVA ir/arba savitarna.ENOVAIS, Paslaugos ir (ar) Turinys, negali būti naudojami konkuruojančiai veiklai vykdyti. Svetainės valdytojo konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie: a) kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, civilinę saugą, elektrosaugą, profesinę riziką teikimu (publikacijos, konsultacijos, išaiškinimai), b) užsiima bet kokio pobūdžio konsultacijomis ir edukacija darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos, profesinės rizikos klausimais, c) su tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Svetainės valdytojas turi teisę nurodyti Vartotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Vartotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Svetainės valdytojo konkurentais. 

2.3. Svetainės valdytojas stengiasi tiekti kokybišką ir aktualų Turinį, informuoti Vartotojus apie darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos, profesinės rizikos naujoves, tačiau ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA siūlomas Turinys negali būti laikomas individualia konsultacija, profesiniu patarimu ar sprendimo siūlymu konkrečiai situacijai išspręsti. Turinys yra pagalbinė medžiaga Vartotojui priimant jam reikšmingus sprendimus. Bet kokius sprendimus, net ir paremtus Turiniu, Vartotojas priima savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles. 

2.4. ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Svetainės valdytojas neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką. 

2.5. ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Turinyje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Tokios nuorodos yra pateikiamos tik Vartotojo patogumui. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Pereidamas iš ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Vartotojas tai daro savo rizika. Svetainės valdytojas siūlo Vartotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Svetainės valdytojas

neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis. 

2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, į ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, prekes ir / ar paslaugas ir / ar visą Turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, Paslaugas ir / ar Turinį, priklauso Svetainės valdytojui arba Svetainės valdytojas teisėtai juo naudojasi. 

2.7. Draudžiamas bet koks Vartotojo ir / ar trečiųjų asmenų atliekamas ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Turinio ir / ar intelektinės nuosavybės apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir / ar kitoks naudojimas be raštiško Svetainės valdytojo leidimo ir / ar nesilaikant Taisyklių. Šis apribojimas netaikomas Turiniui, kurį Svetainės valdytojas leidžia atsisiųsti ar kitaip išsaugoti, su sąlyga, kad atsisiuntimas vykdomas ir Turinys naudojamas ENOVA ir / arba savitarna.ENOVA nustatyta tvarka ir ENOVA ir / arba savitarna.ENOVA nurodytiems tikslams. 

2.8. Vartotojas sutinka, kad jo ENOVA ir / arba savitarna.ENOVA pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Svetainės valdytojo ir / ar jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką. Nei Svetainės valdytojas, nei kita trečioji šalis, naudodama tokį turinį, nebus įpareigoti mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Svetainės valdytojas turi teisę panaudoti nuasmenintą Vartotojo informaciją ar Vartotojo pateiktus atsiliepimus apie ENOVA ir / arba savitarna.ENOVA, ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA reklamos tikslais. 

2.9. Naudodamasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ar Paslaugomis ir / ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į ENOVA ir / arba savitarna.ENOVA, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Svetainės valdytojui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir / ar duomenis: 

2.9.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn; 

2.9.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos; 

2.9.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija. 

3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas 

3.1. Taisyklės yra pagrindas vienkartinėms prekių ir / ar paslaugų Pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Taisyklių nustatyta tvarka sudarius konkrečios prekės ir / ar paslaugų Pirkimo-pardavimo sutartį Taisyklių sąlygos tampa tokios prekės ir / ar paslaugų Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis.

3.2. Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika. 

3.3. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). 

3.4. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas pateikia užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas Parduotuvėje esančią elektroninę užsakymo formą ir ją pateikdamas Pardavėjui. 3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis pateikia prekės užsakymą ir už jį apmoka. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta 

3.6. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.7. Sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti prie to paties užsakymo nebegalėsite. Norėdami užsisakyti papildomų prekių, turite pateikti naują užsakymą Pardavėjui. 

4. Registracija ir prisijungimo duomenys 

4.1. ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA gali naudotis tiek registruoti, tiek ir neregistruoti Vartotojai, tačiau esminis Turinys yra prieinamas tik Registruotiems vartotojams. Registracija ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA yra nemokama, tačiau dalis Paslaugų yra Mokamos paslaugos. Vartotojo registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA nurodytais būdais. Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, viena Vartotojo paskyra gali naudotis tik vienas fizinis asmuo. 

4.2. Registruodamasis Vartotojas privalo: 

4.2.1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant įmonės / įstaigos pavadinimą, tikrą savo vardą bei pavardę ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis; 

4.2.2. Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Svetainės valdytoją apie tokių duomenų praradimą, galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Svetainės valdytojas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Vartotojui;

4.3. Vartotojas sutinka, kad ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys), būtų prieinami kitiems Vartotojams. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą. 

5. Vartotojo teisės ir pareigos 

5.1. Vartotojas turi teisę pirkti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

5.2. Vartotojas turi teisę naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, jo funkcionalumais, Paslaugomis ir Turiniu Taisyklių nustatyta tvarka. Vartotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų, Svetainės valdytojo ir (ar) kitų asmenų teisių. Vartotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes. 

5.3. Naudojimasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA veiklai svarbius pakeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Svetainės valdytojo duomenų pakeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA pokyčius ir jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Vartotojui. 

5.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.5. Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo pataisyti ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes ir / ar paslaugas, proporcingai sumažinti nekokybiškos ir / ar netinkamai sukomplektuotos prekės kainą, ar nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį grąžinant ar ištrinant prekę ir / ar paslaugą iš vartotojo paskyros. 

5.6. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti užsakytų prekių ir / ar paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) 

5.7. Pirkėjas įsipareigoja priimdamas prekes ir / ar paslaugas jas peržiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie tai ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (el. paštu: info@e-nova.lt) apie pastebėtus prekės / paslaugos kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu per 10 (dešimt) darbo dienų. 

5.8. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys. 

5.9. Naudojantis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama: 

5.9.1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Svetainės valdytojo galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis;

5.9.2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti Svetainės valdytojui, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą; 

5.9.3. Naudoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) bet kokį jo turinį, su ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Svetainės valdytoju konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Svetainės valdytoju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus; 

5.9.4. Naudoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA nepageidaujamos informacijos, įskaitant bet neapsiribojant teisės aktų uždraustos informacijos (šmeižikiškos, įžeidžiančios, diskriminacinės, pornografinės ir pan.) perdavimui, siuntimui, talpinimui ir pan. 

5.9.5. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią informaciją ir (ar) nuorodas į informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą, taip pat platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą informaciją; 

5.9.6. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis; 

5.9.7. Naudoti automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, skirtas apdoroti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA duomenis, Turinį ir (ar) Paslaugas, juos kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA funkcionalumai, taip pat skirtas žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, rezultatams pagerinti; 

5.9.8. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims; 

5.9.9. Pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Turinio kopijų, ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA atsisiųstame dokumente išskyrus Valdytojo tame dokumente numatytose vietose; 

5.9.10. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Vartotojų veiksmus; 

5.10. Naudodamasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad jis: 

5.10.1. Yra veiksnus fizinis asmuo;

5.10.2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse; 

5.10.3. Supranta, jog pasinaudojus ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA esančiais mokamais pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles; 

5.10.4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Svetainės valdytojas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės; 

5.10.5. Supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis. 

5.11. Vartotojui pažeidus Taisykles, Svetainės valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis. Svetainės valdytojas vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus. 

5.12. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA nurodytu būdu. 

5.13. Panaikinus Vartotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Vartotojas), jis neteks galimybės naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, o jo Registracijos paskyroje esanti informacija, bus panaikinta. 

6. Svetainės valdytojo teisės ir pareigos 

6.1. Svetainės valdytojas gali bet kada nepranešęs Vartotojui: 

6.1.1. Keisti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį Turinio, ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Vartotojas. Svetainės valdytojas nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui; 

6.1.2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti galimybes patekti į ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ar jos dalimis, Turiniu, Paslaugomis; 

6.1.3. Vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Svetainės valdytojas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų; 

6.1.4. Profilaktinių ir (ar) Techninės priežiūros darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, Turinio ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA;

6.1.5. Visiškai nutraukti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA veikimą. 

6.2. Svetainės valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, pakeitimu, panaikinimu, Vartotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, konkretaus IP adreso blokavimu jei: 

6.2.1. Vartotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų; 6.2.2. Vartotojas pateikia apgaulingą, neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Svetainės valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi; 

6.2.3. Svetainės valdytojo nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA atnaujinimo darbai; 

6.2.4. To reikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais; 

6.2.5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Svetainės valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus; 

6.2.6. Svetainės valdytojas įtaria, kad Vartotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA naudotojų saugumui; 

6.2.7. Vartotojas daro žalą Svetainės valdytojui įskaitant, bet neapsiribojant Svetainės valdytojo geram vardui ir (ar) reputacijai; 

6.2.8. Vartotojo elgesys ar ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA laikoma, talpinama perduodama, platinama informacija, Svetainės valdytojo nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei; 

6.2.9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais. 

6.3. Svetainės valdytojas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Svetainės valdytojas turi teisę (bet ne pareigą) stebėti Vartotojo veiksmus ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, įskaitant Vartotojo informacijos stebėjimą. Šie veiksmai gali būti atliekami siekiant apsisaugoti nuo Taisyklių pažeidimų, teisės aktų draudžiamų (neteisėtų) veiksmų, taip pat siekiant aptikti nepageidaujamą informaciją ir ją pašalinti ar ją blokuoti. Svetainės valdytojas nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, Turiniu ir (ar) Paslaugomis. 

6.4. Svetainės valdytojas gali be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų. 

7. Prekių kainos ir apmokėjimas 

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ENOVA ir / ar savitarna.ENOVA ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. 

7.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra

parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. 

7.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali atskirai užsisakyti Pirkėjas, kaina. Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, nebent Parduotuvėje būtų aiškiai nurodoma kitaip. 

7.4. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami patvarioje laikmenoje elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be Pardavėjo ar / ir Pirkėjo parašo. 

8. Mokamos prekės ir (ar) paslaugos 

8.1. Mokamos prekės ir (ar) paslaugos savitarna.ENOVA gali būti teikiamos po to, kai Vartotojas sumoka už Mokamas prekės ir (ar) paslaugas ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA nurodyta tvarka. Apmokėti už Paslaugas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu, kreditine kortele ar kitu ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas perkant Prekę ir / ar užsakant Paslaugą. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Svetainės valdytojas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą. Vartotojui pareikalavus, Svetainės valdytojas pateiks tokį Paslaugų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Vartotojui. Mokamų paslaugų sąvoka įtraukia ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Abonementą, renginį, transliaciją internetu, dokumentą, individualią konsultaciją, ir/arba kitą prekę ar paslaugą. Mokamas Turinys yra prieinamas įsigijus ENOVA prekę ir (ar) paslaugą ir/arba savitarna.ENOVA Abonementą. 

8.1.1. Svetainės valdytojas suteikia galimybę savitarna.ENOVA Abonementą įsigyti fiziniams ir juridiniams asmenims. 

8.1.2. Priklausomai nuo pasirinkto Abonentinio plano, Abonementą gali sudaryti viena arba daugiau Abonentinių prieigų. 

8.1.3. Viena Abonentine prieiga gali naudotis tik vienas fizinis asmuo. 

8.1.4. Tuo atveju, kai Abonementą užsakantį juridinį asmenį atstovauja daugiau nei vienas fizinis asmuo (pvz. įmonė pageidauja, kad Abonementu naudotųsi keli jos darbuotojai), Svetainės valdytojas suteikia galimybę šiam juridiniam asmeniui įgyti papildomas Abonentines prieigas kiekvienam darbuotojui, už papildomą mokestį įtraukiant jas į šio juridinio asmens Abonementą. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas juridinį asmenį atstovaujantis fizinis asmuo privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą prieigą. 

8.1.5. Planai “MICRO”, “MEDIUM” IR “MAXI” skirtI tik to paties juridinio asmens darbuotojams. Norėdamas naudotis Abonementu, kiekvienas įmonės darbuotojas privalo užsiregistruoti Svetainėje, susikurdamas Vartotojo paskyrą, kuriai Svetainės valdytojas suteikia atskirą Abonentinę prieigą. 

8.1.6. Svetainės valdytojas vadovaujasi sąžiningo naudojimosi principais. Esant pagrįstam įtarimui, kad Mokamomis paslaugomis naudojamasi nesilaikant šių

Taisyklių ir/ar neteisėtai (ypatingai tais atvejais, kai vieno asmens Abonentine prieiga naudojasi keli asmenys), Svetainės valdytojas turi teisę apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui be išankstinio įspėjimo ir reikalauti užmokesčio už suteiktas papildomas Paslaugas. 

8.2. Jei Vartotojas negali pasinaudoti Mokamomis paslaugomis ne dėl savo (pavyzdžiui, Taisyklių pažeidimas) ar jam elektronines paslaugas teikiančių asmenų kaltės (žr. Taisyklių 7.1.1. ir 7.1.3 punktus), išskyrus išimtis, numatytas Taisyklių 6.3. punkte ar kitur Taisyklėse, Svetainės valdytojas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio). 

8.3. Svetainės valdytojas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Svetainės valdytojas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio). 

8.4. Užmokestis už Paslaugas, kurių teikimas buvo sustabdytas dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas. 

9. Nuolaidos ir akcijos 

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA. 

9.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. 

9.3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. 

9.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento ir nėra taikomi jau su Pirkėju sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartims ir jų vykdymui. 

10. Atsakomybės ribojimas 

10.1. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už: 

10.1.1. ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės valdytojo kaltės, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.) ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA

įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros, taip pat už Vartotojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius ar žalą; 

10.1.2. Žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis bei Turiniu; 

10.1.3. Dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Vartotojui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Vartotojui nėra grąžinimas. 

10.2. Vartotojas supranta ir sutinka, kad ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Vartotojas ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Svetainės valdytojas nėra ir nebus atsakingas už ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis. 

10.3. Jeigu pagal taikomus įstatymus Svetainės valdytojo atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Svetainės valdytojas negali būti atleistas nuo atsakomybės, Svetainės valdytojo atsakomybė Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) Eur suma. 

10.4. Vartotojas yra atsakingas už visą žalą, kilusią ar galinčią kilti Svetainės valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims, dėl to, kad Vartotojas netinkamai naudojasi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės valdytojui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA ir (ar) Paslaugomis. 

10.5. Vartotojas ir Svetainės valdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Svetainės valdytojui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA, Vartotojui – adresais, nurodytais registracijos paskyroje ar kitaip perduotais Svetainės valdytojui, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. 

11.2. Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Svetainės valdytojas neatsako už internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Svetainės valdytojo. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Svetainės valdytojo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Vartotojui išsiuntimą.

11.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Svetainės valdytojo laiką. 

11.4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

11.5. Visi tarp Svetainės valdytojo ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą,toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės valdytojo buveinės vietą. 

11.6. Vartotojas – fizinis ir / ar juridinis asmuo prašymą ar skundą dėl ENOVA ir/arba savitarna.ENOVA veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Svetainės valdytojui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu info@e-nova.lt. Nesutikdamas su Svetainės valdytojo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.